VÄRDEGRUND

Företaget utför insatser på uppdrag av Stockholms stad. Alla uppdrag utförs enligt Stockholms stads och företagets värdegrund. Värdegrunderna innebär gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra och kunderna och vilket förhållningssätt alla medarbetare ska ha när dem utför insatserna. Arbetsformen präglas av kundernas välbefinnande och personalens arbetsglädje. 

Värdegrund Stockholms stad

Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen av det stöd som ges ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet.  

Värdegrund Fantasy Hemtjänst

Respekt och ett gott bemötande

Personalen ska ha respekt och ett gott bemötande gentemot kunderna samt kollegor. Olikheter ska respekteras.

Delaktighet

Kunderna ska kunna påverka och vara delaktiga när det gäller utförandet av sina insatser. 

Självbestämmande och integritet

Kunden ska ha rätten att bestämma över sig själv och personalen ska ha respekt för dennes integritet. Kunden får ej kränkas och ska tillåtas att vara självständig. Kundens värdighet ska beaktas vid utförandet av insatser.

Trygghet

Kunden ska känna trygghet vid utförandet av insatser. Kontaktpersonen ska i den mån det är möjligt utföra insatserna så det blir en kontinuitet i utförandet. Kunden ska känna att kontoret är tillgänglig så att hen kan ringa vid frågor osv. Vid hämtning av nycklar hos kund finns rutiner för att säkerställa att det utförs korrekt.

Salutogent arbetssätt

Företaget har ett salutogent synsätt. Vi kommer att lägga tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer".

Hjälp till självhjälp

Kunden ska själv ta en aktiv del som möjligt i de dagliga sysslorna med hjälp av hemtjänsten. Detta för att kunden ska bibehålla sina funktioner och känna delaktighet.